POMIARY I OGRANICZANIE POBORU CIEPŁA, POMIARY ZUŻYCIA CIEPŁA

Mierzenie zużycia ciepła jest z zasady konieczne przy oddawaniu ciepła dla odbiorców na zewnątrz. Przy dostarczaniu pary większe ilości przepływu można mierzyć kryzami pomiarowymi i rejestrować za pomocą instrumentów samopiszących lub liczników. Pomiar jest jednak dostatecznie pewny tylko dla stałego stanu pary i dostatecznie dokładny jedynie dla ograniczonego zakresu wielkości przepływu. Dokładność pomiaru można polepszyć w przypadku silnych zmian ilości pary, dołączając dwa równoległe połączone przyrządy pomiarowe na dwa różne zakresy pomiarowe. Za pomocą pomiaru ilości pary można również łatwo ustalić zużycie szczytowe odbiorcy. Ustala się zatem taryfę dostarczanego ciepła, przy czym odbiorca powinien płacić należność podstawową zależną od wydajności szczytowej. Pomiar ilości pary stosuje się najczęściej dla odbiorców przemysłowych i rzemieślniczych. W zamkniętym obiegu pary i kondensatu, a więc w urządzeniach bez ubytków pary, zużycie ciepła ustala się z zasady przez pomiar ilości kondensatu. Najczęściej stosowane liczniki krzydełkowe mierzą nawet małe ilości wody z dokładnością 1 -;- 2%. Większe trudności sprawia prawidłowy pomiar zużycia ciepła w sieciach wodnych. W tym przypadku trzeba mierzyć wielkość przepływu i chwilową różnicę temperatury zasilania i powrotu, uzyskać wynik wyrażony w wielkościach elektrycznych lub mechanicznych i wartość tę na bieżąco rejestrować lub liczyć. Zakres mierzonych wydajności jest przy tym tak szeroki, że dokładność pomiaru, nawet przy najlepszym technicznym wykonaniu przyrządów, jest przy małych obciążeniach nie- zadowalająca. Różnica temperatur między zasilaniem a powrotem w ogrze- waniach wodą ciepłą waha się na przykład między 2 -;- 3 st. C przy małym obciążeniu, a 30 -;- 60 st. C podczas porannego nagrzewania. Liczniki ciepła w sieciach wodnych są wskutek tego skomplikowane i kosztowne; należy je ponadto starannie dozorować i często sprawdzać wskutek czego stosowanie ich jest jedynie opłacalne w przypadku dużych odbiorców.) Często zatem elektrociepłownie stosują ryczałtowe obliczanie ciepła dostarczonego w ogrzewaniach zdalaczynnych wodą ciepłą. Z odbiorcami ustala się stałą należność roczną, obliczoną wg wartości poboru ciepła przyłączenia ogrzewania albo ustaloną na podstawie wielkości powierzchni podłóg w pomieszczeniach ogrzewanych. Stosując klauzulę materiałów opałowych można uzyskać wyrównanie opłaty w porównaniu z innymi kosztami wytwarzania ciepła. Ten sposób obliczania ma pewne zalety. [patrz też: samsung galaxy ace 4 etui allegro, projektowana charakterystyka energetyczna budynku, rosyjskie allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: projektowana charakterystyka energetyczna budynku rosyjskie allegro samsung galaxy ace 4 etui allegro