WYPALANIE MIESZANINY SUROWCOWEJ NA KLINKIER

. WYPALANIE MIESZANINY SUROWCOWEJ NA KLINKIER Teoretyczne podstawy techniki wypalania klinkieru. Tworzenie się klinkieru z mieszaniny surowcowej w czasie wypalania w piecu jest procesem bardzo złożonym, do dziś niezupełnie teoretycznie wyjaśnionym. W miarę wzrostu temperatury w piecu zachodzi w mieszaninie surowcowej, składającej się głównie z wapienie, glinokrzemianów i wody, szereg zmian natury fizycznej i fizykochemicznej. Mieszanina surowcowa, zetknąwszy się z gorącymi gazami i wejś do do pieca, ogrzewa się, a zawarta w niej woda higroskopijna paruje. Proces ten zachodzi w temperaturze 100-120°C. Gdy podczas dalszego ogrzewania temperatura materiału wzrośnie do 600°C, zawarte w mieszaninie glinokrzemiany rozkładają się na tlenki Si02, AhOa i Fe203, tracąc przy tym wodę krystalizacyjną. W temperaturze 600 -:– 650°C następuje dysocjacja węglanu magnezowego (MgC03), który w nie dużych ilościach zawsze znajduje się w mieszaninie surowcowej. W czasie dysocjacji węglan magnezowy rozkłada się na tlenek magnezowy (MgO) i dwutlenek węgla (C02). Reakcję tę można przedstawić wzorem MgC03 -+ MgO + CO2 Powstały tlenek magnezowy, jako ciało stałe, pozostaje w mieszarunie surowcowej. a dwutlenek węgla wraz z innymi gazami uchodzi z pieca. Dysocjacja węglanu magnezowego jest reakcją endotermiczną, to znaczy, że podczas jej przebiegu pochłaniane jest ciepło. Na rozkład 1 kg MgCO:l w temperaturze 650°C zużywa się ciepła w ilości 195 kcal. Gdy materiał przy dalszym ogrzewaniu osiągnie temperaturę około 900°C, rozpoczyna się szybki rozkład węglanu wapniowego wg wzoru caCoa -+ CaO + CO2 Reakcja ta jest również endotermiczna, Na rozkład 1 kg CaC03 w temperaturze 900° zużywa się 396 kcal. [patrz też: zanim zasnę cda, olx zwoleń, mapa ewidencyjna gruntów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: mapa ewidencyjna gruntów olx zwoleń zanim zasnę cda