Trzecie stadium

Trzecie stadium odbywa się w temperaturze przekraczającej 1 300°C. W tej temperaturze następuje spiekanie, czyli częściowe stopienie materiału. Częściowe stapianie się materiału stwarza warunki dla nasycenia resztą wolnego wapna krzemianu dwuwapniowego na krzemian trójwapniowy (3CaO• S. i02). W trzecim stadium zostaje zakończony proces tworzenia się minerałów klinkieru. Z punktu widzenia technologicznego najważniejszy jest w procesie ,wypalania okres ostatecznego ustalania się składu mineralnego klinkieru, to znaczy stadium, w którym tworzy się krzemian trójwapniowy (3CaO . SiOz) z wolnego wapna i krzemianu dwuwapniowego, powstałego w poprzednich stadiach. Proces ten uzależniony jest od obecności fazy ciekłej w wypalanej masie. Stopieniu ulegają przede wszystkim dwa minerały klinkierowe, powstałe również w stadiach wypalania, a mianowicie glinian trójwapniowy (C3A) . i gliniano-żelazian czterowapniowy (C4AF). Następnie w utworzonym ,stopie rozpuszcza śię wolne wapno, które w tych warunkach ma duże zdolności do reagowania i łatwo łączy się z krzemianem dwuwapniowym C2S, tworząc krzemian trójwapniowy C3S. Temperatura, w której pojawia się faza ciekła, zależy od składu chemicznego materiału i od zawartości w nim domieszek. Wpływ tlenków żelazowego, sodowego i magnezowego na temperaturę topnienia mieszaniny głównych składników klinkieru (CaO, Si02 . i AhO). Przy odpowiednio dobranym składzie materiału uzyskać punkt topnienia mieszaniny wynoszący około 1 300°C. Im niższa jest ta temperatura, tym korzystniejsze jest to dla procesu wypalenia. ponieważ strefa, w której znajduje się faza ciekła, jest wtedy dłuższa. Dzięki temu przedłuża się czas, w którym tworzy się krzemian trójwapniowy, powstają więc warunki zapewniające przebieg reakcji aż do całkowitego wyczerpania się wolnego wapna, Przy niższym punkcie topnienia otrzymuje się w zakresie wyższej temperatury fazę ciekłą bardziej ruchliwą, co również sprzyja tworzeniu się minerałów klinkierowych. [przypisy: zanim zasnę cda, olx zwoleń, mapa ewidencyjna gruntów]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: mapa ewidencyjna gruntów olx zwoleń zanim zasnę cda