Posts Tagged ‘szafy na wymiar’

UKŁADY SIECI I ICH WYKONANIE. RODZAJE SIECI

Tuesday, February 27th, 2018

Ukształtowanie sieci zdałaczynnej wynika z usytuowania głównych od- biorców, gęstości cieplnej zaopatrywanego obszaru i układu ulic. Sieci przewodów w postaci siatki spotyka się przede wszystkim w dzielnicach gęsto zaludnionych o dużej gęstości cieplnej w przypadku, gdy czynnikiem cieplnym jest para. Sieci te są kosztowne, umożliwiają jednak dołączenie budynków najkrótszymi przewodami, a ponadto zapewniają dużą niezawodność ruchu, gdyż do każdego odbiorcy można dotrzeć przynajmniej dwiema drogami. Sieć można zasilać z kilku zakładów (A i B); w razie znacznego wzrostu poboru ciepła można rozbudować specjalne przewody doprowadzające między centralą cieplną a punktami silnie obciążonymi. System siatkowy najczęściej nie jest opłacalny przy zaopatrzeniu w ciepło niezbyt rozległych obszarów lub dzielnic o niewielkiej gęstości cieplnej. Sieć ogranicza się wtedy do zaopatrzenia głównych użytkowników. Sieć pierścieniowa stwarza większe możliwości zasilania. Ze względu na odcinane przewody poprzeczne można zwiększyć pewność działania i rozbudować sieć we wnętrzu pierścienia przewodów głównych. Sieć promieniowa służy do zaopatrywania jednokierunkowego. Liniowy kierunek prowadzenia przewodów jest narzucony przez wielkich użytkowników albo przez pojedyncze punkty o dużym zapotrzebowaniu, Miejsca te często leżą z dala od siebie. Wynikiem znacznego oddalenia między ciepłownią a ostatnim z odbiorców są duże straty ciśnienia i co za tym idzie duże średnice przewodów. Sytuacja taka zmusza już w czasie budowy do zakładania przewodów z dużym zapasem. Przy zaopatrywaniu dwustronnym można później zwiększyć obciążenie sieci. Obecnie buduje się siłownie przeważnie poza miastem, dlatego wymagana długość przewodów doprowadzających do dzielnic ogrzewanych zdalaczynnie staje się znaczna. Dla zmniejszenia kosztów budowy i użytkowania wykonuje się przewody najczęściej na wyższe ciśnienia i większe różnice temperatur, a więc jako przewody pary wysokoprężnej lub wody gorącej. W przypadku zasilania parą wysokoprężną, przed wprowadzeniem pary do właściwej sieci miejskiej, obniża się jej ciśnienie przez dławienie albo zmniejsza się wydajność cieplną w turbinie przeciwprężnej. W zaopatrzeniu wodą gorącą stosuje się w głównych punktach zużycia ciepła pod- stacje, gdzie przenosi się ciepło wody gorącej do czynnika grzejnego, krążącego w sieci miejskiej. Zwykle dąży się do połączenia przemysłowych odbiorców ciepła bezpośrednio do wysokociśnieniowych przewodów zdalaczynnych a tym samym uzyskuje się ogrzewanie bardziej ekonomiczne. Zwiększa się wskutek tego czas użytkowania przewodów zdalaczynnych, a koszty przenoszenia ciepła zmniejszają się. Czasem sieci parowe i wodne nakładają się na siebie w obszarze jednej dzielnicy miasta. Na rys. 4-64 pokazano jako przykład przewody zdalaczynne w śródmieściu Hamburga. Dwa zakłady EGI i EGII zasilają sieć parową poło- żoną w poprzek całej dzielnicy miasta. Podczas mniejszego obciążenia (miesiące przejściowe i letnie) ciepło dostarcza wyłącznie siłownia I położona bliżej użytkowników. Podczas dużego obciążenia siłownia II dostarcza także parę grzejną do sieci miejskiej przez przewód doprowadzający o długości wielu kilometrów. W centrum miasta, gdzie znajdują się liczne budynki handlowe i biurowe przeprowadzono jeszcze ogrzewanie zdałaczynne wodą ciepłą. W centrali tego ogrzewania umieszczono dla wyrównywania obciążeń wielki zbiornik wody ciepłej o pojemności 2500 m. W przyszłości, gdy ogrzewanie zdalaczynne wodą ciepłą zostanie rozszerzone, siłownia I po rozbudowie będzie mogła zasilać bezpośrednio również i sieć grzejną. [więcej w: szafa narożna, szafy na wymiar, szafy przesuwne ]

WYKONANIE

Monday, February 26th, 2018

Miejskie sieci cieplne wymagają z zasady prowadzenia sieci przewodów pod ziemią; prowadzenie nad ziemią jest możliwe jedynie w terenie otwartym na przedmieściach miasta, przy torach kolejowych i wzdłuż rzek. Wysokie koszty budowy kanałów sieci zdalaczynnej i trudności w ich przeprowadzeniu pod ulicami miejskimi, w przestrzeni zapełnionej już rurami i przewodami o rozmaitym przeznaczeniu, zmuszają do wielkiej staranności przy planowaniu cieplnej sieci miejskiej . W szczególności odnosi się to do przypadków, kiedy trzeba układać przewody zdalaczynne w obszarach już zabudowanych. Często wtedy trzeba porzucić najdoskonalsze rozmieszczenie przewodów, aby ominąć odcinki ulic i placów, gdzie ułożenie przewodów sprawiałoby wielkie trudności; czasem trzeba prowadzić przewody przez prywatne posiadłości, co powoduje dodatkowe koszty. Układanie głównych przewodów wzdłuż bocznych ulic jest czasem ekonomiczniejsze mimo, że przewody doprowadzające muszą być dłuższe. Przyłączenie sąsiadujących ze sobą posesji można wykonać niezbyt kosztownie, dołączając kilku odbiorców do wspólnego odgałęzienia i prowadząc je wprost przez piwnice. Wszystkie odgałęzienia od głównych przewodów zaopatruje się w urządzenia odcinające, które należy umieścić albo w studzienkach zaworowych, albo w budynku, bezpośrednio za miejscem wprowadzenia przewodu do budynku. Zawory odcinające, znajdujące się w domach, powinny być również w miarę możności dostępne z zewnątrz tak, aby w razie wypadku można było w każdej chwili odłączyć urządzenia domowe. Odgałęzienia umieszczono pochyło wobec czego kondensat z przewodów doprowadzających spływa do przewodów głównych. Zawory spustowe, umieszczone za zaworami odcinającymi, służą do odprowadzenia kondensatu przed uruchomieniem, dla uniknięcia uderzeń wodnych. Przewody dołączeniowe o spadku skierowanym w stronę budynku zaopatruje się w pośrednie odwadniacze wewnątrz budynku. Ten system ułożenia jest wtedy celowy, jeżeli można odwadniać przewód główny przez domowe przewody kondensacyjne. W odgałęzieniach od sieci wodnej należy zastosować w najniższych punktach zawory spustowe. zaś w miejscach najwyższych zawory odpowietrzające. Przewody dołączeniowo można układać ze spadkiem skierowanym w jedną lub w drugą stronę, zależnie od warunków; zawsze jednak wymagane jest ułożenie przewodów ze spadkiem. Przewody główne sieci wodnych powinny mieć zawory odcinające w odstępach ok. 300 m, aby w przypadku przedłużania sieci albo uszkodzeń nie trzeba było opróżniać zbyt długich odcinków przewodów. Napełnianie i opróżnianie odcinków przewodu głównego musi być możliwe przy zamkniętych zaworach domowych. O ile w sieciach wodnych jedynie centrala wymaga bieżącej kontroli, to dla pracy sieci parowych wielkie znaczenie ma prawidłowe działanie powrotnego przewodu kondensacyjnego. W Niemczech stosuje się zazwyczaj odprowadzanie kondensatu do kotłowni w sieciach cieplnych miejskich, chyba że występuje bezpośrednie zużycie pary przy dostarczaniu ciepła do celów przemysłowych lub gdy chodzi o oddalonych użytkowników, a w ciepłowni przygotowanie wysokowartościowej wody zasilającej i tak jest konieczne. Przewody kondensacyjne są narażone na korozję w stopniu daleko większym niż przewody parowe, ponieważ woda ze skroplin w urządzeniach domowych i zbiornikach kondensatu nasyca się tlenem z powietrza. Zaleca się wobec tego odpowiednie obniżenie zawartości tlenu w kondensacie przez stosowanie filtrów przed zasilaniem powrotnym. U rządzenia odprowadzające znajdują się pod stałym dozorem i kontrolą elektro- ciepłowni, można przeto znacznie zmniejszyć bieżące koszty tych części urządzenia, łącząc razem sąsiadujących odbiorców i wykonując możliwie małą liczbę punktów odprowadzających. [więcej w: szafa narożna, szafy na wymiar, szafy przesuwne ]