Posts Tagged ‘szafa narożna’

POMIARY I OGRANICZANIE POBORU CIEPŁA, POMIARY ZUŻYCIA CIEPŁA

Tuesday, July 12th, 2016

Mierzenie zużycia ciepła jest z zasady konieczne przy oddawaniu ciepła dla odbiorców na zewnątrz. Przy dostarczaniu pary większe ilości przepływu można mierzyć kryzami pomiarowymi i rejestrować za pomocą instrumentów samopiszących lub liczników. Pomiar jest jednak dostatecznie pewny tylko dla stałego stanu pary i dostatecznie dokładny jedynie dla ograniczonego zakresu wielkości przepływu. Dokładność pomiaru można polepszyć w przypadku silnych zmian ilości pary, dołączając dwa równoległe połączone przyrządy pomiarowe na dwa różne zakresy pomiarowe. Za pomocą pomiaru ilości pary można również łatwo ustalić zużycie szczytowe odbiorcy. Ustala się zatem taryfę dostarczanego ciepła, przy czym odbiorca powinien płacić należność podstawową zależną od wydajności szczytowej. Pomiar ilości pary stosuje się najczęściej dla odbiorców przemysłowych i rzemieślniczych. W zamkniętym obiegu pary i kondensatu, a więc w urządzeniach bez ubytków pary, zużycie ciepła ustala się z zasady przez pomiar ilości kondensatu. Najczęściej stosowane liczniki krzydełkowe mierzą nawet małe ilości wody z dokładnością 1 -;- 2%. Większe trudności sprawia prawidłowy pomiar zużycia ciepła w sieciach wodnych. W tym przypadku trzeba mierzyć wielkość przepływu i chwilową różnicę temperatury zasilania i powrotu, uzyskać wynik wyrażony w wielkościach elektrycznych lub mechanicznych i wartość tę na bieżąco rejestrować lub liczyć. Zakres mierzonych wydajności jest przy tym tak szeroki, że dokładność pomiaru, nawet przy najlepszym technicznym wykonaniu przyrządów, jest przy małych obciążeniach nie- zadowalająca. Różnica temperatur między zasilaniem a powrotem w ogrze- waniach wodą ciepłą waha się na przykład między 2 -;- 3 st. C przy małym obciążeniu, a 30 -;- 60 st. C podczas porannego nagrzewania. Liczniki ciepła w sieciach wodnych są wskutek tego skomplikowane i kosztowne; należy je ponadto starannie dozorować i często sprawdzać wskutek czego stosowanie ich jest jedynie opłacalne w przypadku dużych odbiorców.) Często zatem elektrociepłownie stosują ryczałtowe obliczanie ciepła dostarczonego w ogrzewaniach zdalaczynnych wodą ciepłą. Z odbiorcami ustala się stałą należność roczną, obliczoną wg wartości poboru ciepła przyłączenia ogrzewania albo ustaloną na podstawie wielkości powierzchni podłóg w pomieszczeniach ogrzewanych. Stosując klauzulę materiałów opałowych można uzyskać wyrównanie opłaty w porównaniu z innymi kosztami wytwarzania ciepła. Ten sposób obliczania ma pewne zalety. [patrz też: szafa narożna, szafy na wymiar, szafy przesuwne ]

Rozliczenie

Tuesday, July 12th, 2016

Odbiorca zna roczne koszty, z którymi musi się liczyć i ciepłownia zdalaczynna zna również dokładny dochód ze sprzedaży ciepła. Rozliczenie jest proste. W istocie ciepłownia zdalaczynna musi pokrywać bezpłatnie nadwyżki spowodowane anomalia- mi klimatycznymi (bardzo mroźna zima) albo nieekonomicznym sposobem użytkowania urządzeń przez odbiorcę. Tego rodzaju nadwyżki mają małe znaczenie, jeżeli koszty wytwarzania ciepła są niewielkie. Zachodzi to przede wszystkim w przypadku elektrociepłowni pracującej na wysokich ciśnieniach z dołączonymi sieciami wodnymi o niskich parametrach. W zakładach tych wskutek obniżenia ceny przy skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej można oddawać ciepło o niskim poziomie temperatury, po, bardzo niskich cenach. Trzeba też zwrócić uwagę, że trwonienie ciepła w ogrzewaniu pomieszczeń ma pewne fizyczne gra- nice, ponieważ za wysokie temperatury pomieszczeń są z zasady dokuczliwe dla mieszkańców, a regulacja temperatury za pomocą otwierania okien jest możliwa jedynie przy umiarkowanej temperaturze zewnętrznej. Ciepłowniom zdalaczynnym z sieciami wodnymi wystarcza pomiar dostarczanej ilości wody grzejnej. Odbiorca jest przez to zachęcony do jak największego ograniczania ilości wody grzejnej i odprowadzania wody powrotnej o niskiej temperaturze. Można to uzyskać zakładając większe powierzchnie grzejne albo łącząc szeregowo ogrzewanie i urządzenie przygotowujące ciepłą wodę użytkową. Wydajność cieplna sieci wzrasta w ten sposób, bez zwiększania średnicy przewodów; koszty stałe zmniejszają się odpowiednio. Szczególnie korzystnie wyróżniają się w przypadku takiego rozliczenia wszelkie systemy ogrzewania powierzchniowego o niskich temperaturach wody grzejnej. Elektrociepłownie są również zainteresowane w niskich temperaturach wody powrotnej, ponieważ niskie temperatury przy wielostopniowym ogrzewaniu prowadzą do podniesienia zysku energii elektrycznej. Ilość pobranej wody jest jednocześnie miarą dostarczanego ciepła, jeżeli zawór regulacyjny umieszczony w doprowadzeniu domowym utrzymuje stałą różnicę temperatur – zasilanie – powrót. Licznik ilości wody zastępuje w tym przypadku całkowicie licznik ilości ciepła. [więcej w: szafa narożna, szafy na wymiar, szafy przesuwne ]