Posts Tagged ‘olx iława praca’

Temperatura krytyczna

Friday, September 13th, 2019

W paliwie, które leży pewien czas na zwale, występują zmiany fizykochemiczne, mogące spowodować stopniowy wzrost temperatury paliwa i jego samozapalenie. Temperatura krytyczna powodująca samozapalenie się węgla kamiennego wynosi około 60°. Aby na czas zapobiec niebezpieczeństwu pożaru na składzie węgla, należy stale kontrolować zwały, zwłaszcza w okresie pierwszych 6 tygodni składowania. Kontrola polega na mierzeniu temperatury węgla i obserwacji pryzm. Temperaturę mierzy się za pomocą termometrów maksymalnych, umieszczonych w żelaznych rurkach o zamkniętym, zaostrzonym końcu, wbitych w zwał węgla. …read more

równomierne i nieprzerwane zasilanie suszarni weglem

Friday, September 13th, 2019

Aby zapewnić równomierne i nieprzerwane zasilanie suszarni węglem, instaluje się nad nią zbiornik buforowy, mieszczący zapas wilgotnego węgla wystarczający na kilka godzin pracy suszami, a pod zbiornikiem ustawie się mechaniczny zasilacz talerzowy, skrzynkowy lub celkowy, z którego węgiel spada bezpośrednio przez rurę lub rynnę zasypową do bębna suszarni. Przy suszeniu drobnych sortymentów węgla, które właśnie przede wszystkim dostarczane są przez przemysł węglowy dla cementownictwa, należy dbać o to,szczególnie w suszarniach zgodnoprądowych, a szybkość przepływu spalin przez walczak nie przekraczała około 2 misek, gdyż przekroczenie tej granicy ,powoduje nadmiemy wzrost ilości unoszonego z suszarni pyłu węglowego. Dla odzyskania pyłu węglowego porwanego strumieniem gazów z walczaka suszarni instalacje suszące są z reguły wyposażane w urządzenia odpylające z filtrami workowymi lub elektrostatycznymi. Nie trzeba nadmieniać, że podstawowym warunkiem sprawnej i bezpiecznej pracy suszarni węgla jest wyposażenie całej instalacji suszącej w odpowiednią aparaturę pomiarowo-kontrolną, mierzącą i ewentualnie rejestrującą podstawowe parametry procesu suszenia. W nowoczesnych cementowniach aparatura pomiarowo-kontrolne jest zazwyczaj połączona z odpowiednią siecią urządzeń alarmowo-sygnalizacyjnych, które informują obsługę o nienormalnym lub niebezpiecznym stanie urządzenia (nadmiemy wzrost temperatury gazów spalinowych, temperatury wysuszonego węgla przy wylocie z suszarni temperatury węgla w zbiornikach buforowych itd. …read more

Suszarnia

Friday, September 13th, 2019

W niektórych cementowniach posiadających własne siłownie energetyczne lub centralne kotłownie c. o. stosuje się niekiedy zamiast suszarń obrotowych Ogrzewanych gazami spalinowymi s u s z a r n i e p ar o we, które są znacznie bezpieczniejsze w pracy. W ostatnich latach instaluje się również niekiedy w cementowniach bardzo proste w konstrukcji i bardzo sprawne pionowe suszarnie rurowe. Suszarnia taka składa się z jednej lub z paru pionowo ustawionych rur stalowych lub żeliwnych długości do 10 m i o średnicy około 300 –:- 350 mm. …read more

Wilgotny material zasypywany jest od góry przez otwór

Friday, September 13th, 2019

Wilgotny materiał zasypywany jest od góry przez otwór . W czasie pracy suszarni oba wały wirują z dużą szybkością i spadający na nie materiał podrzucany jest stale w górę. Na skutek skośnego ustawienia łopatek materiał za każdym podrzutem przesuwa się w kierunku wylotu, przez który wreszcie opuszcza suszarnię. Suszarnie typu Hazemag przy dużej nawet wydajności mają stosunkowo niewielkie wymiary, co jest niewątpliwą zaletą tych urządzeń. Jedyną słabą stroną tego agregatu jest szybkie zużywanie się łopatek, które ulegają w czasie pracy ścieraniu przez suszony materiał. …read more

Mielenie wegla.

Friday, September 13th, 2019

Mielenie węgla. Dla otrzymania pyłu węglowego, którym opalane są piece obrotowe, a niekiedy również i paleniska dużych suszarń obrotowych, węgiel kamienny po przejściu procesu suszenia, o którym mowa była w poprzednim rozdziale, poddawany jest następnie przemielaniu w młynach o najrozmaitszych konstrukcjach. Stopień zmielenia pył. węglowego wynosi zazwyczaj około 1 -7- 2% pozostałości na sicie o 900 oczkach/cm> i 12-1S0f0 na sicie o 49)0 oczkach/om 2. Jednakże trzeba pamiętać, że liczby te podane są w sposób najzupełniej orientacyjny i że w niektórych przypadkach najdogodniejszy w danych warunkach stopień zmielenia węgla może znacznie odbiegać od tych wytycznych. …read more

Przemial wegla

Thursday, September 12th, 2019

Przemiał węgla w naszym przemyśle cementowym odbywa się w młynach o takiej konstrukcji, jaka stosowana jest do suchego przemiału surowców. Tutaj wystarczy podkreślać, że wydajność młynów w bardzo dużym stopniu zależy od rodzaju i gatunku przemielanego węgla oraz od jego wilgotności. Węgle długopłomienne np. rozmielają się bardzo trudno – tak samo węgle zanieczyszczone piaskiem i pirytem. Natomiast węgle chude poddają się znacznie łatwiej procesowa mielenia. …read more

zasada dzialania urzadzen suszaco-mielacych

Thursday, September 12th, 2019

Znając już zasadę działania urządzeń susząco-mielących, łatwo jest ustalić sposób pracy opisanego agregatu, w którym zwraca uwagę zainstalowanie dodatkowego urządzenia odpylającego na drodze . gazów odprowadzanych do atmosfery oraz przewodu dla dodatkowego podmuchu (w razie potrzeby) od wentylatora do dolnej części przewodu pionowego. Opisane wyżej urządzenie susząco-mielące jest jednym z wielu rozwiązań technicznych stosowanych w przemyśle cementowym. Poszczególne typy tych instalacji różnią się pomiędzy sobą rodzajem i liczbą wchodzących w ich skład elementów, a przede wszystkim konstrukcją samego młyna. Młyny rurowe wchodzące w skład agregatu susząco-mielącego mogą być wykonane albo jako zwykłe jednokomorowe, albo jako dwu- a nawet trzykomorowe. …read more

Usytuowanie agregatów suszaco-mielacych

Thursday, September 12th, 2019

Ważną również rzeczą jest, to, że wewnątrz całej instalacji przygotowującej pył węglowy panuje podciśnienie, wskutek czego urządzenie pracuje bez wydzielania pyłu na zewnątrz. Usytuowanie agregatów susząco-mielących w bezpośrednim sąsiedztwie pieców obrotowych możliwie uzyskanie dodatkowych oszczędności w zużywaniu paliwa, gdyż do suszenia węgla można wówczas wykorzystać gorące powietrze, pobierane z chłodników lub z nagrzewnic zainstalowanych przy głowicy pieca. Dodatkowe palenisko węglowe używane jest tylko w czasie rozpalania pieca oraz wtedy, gdy węgiel jest bardzo wilgotny i ciepło pobierane z pieca nie wystercza do wysuszenia węgla. W nowoczesnych cementowniach agregaty susząco-mielące są zazwyczaj całkowicie zautomatyzowane ,i mają nadto instalację do centralnego sterowania na odległość. Pulpit sterowniczy ustawiony jest przy roboczym stanowisko palacza piecowego, który równocześnie obsługuje i piec i agregat przygotowujący pył węglowy do tego pieca. …read more

Przekrój separatora powietrznego

Thursday, September 12th, 2019

Niebezpieczeństwo eksplozji znacznie się zmniejsza w razie przemielania węgli chudych, krótkopłomiennych i przy zastosowaniu jako czynnika niosącego ciepło nie powietrza, lecz gazów spalinowych, które zawierają znacznie mniej tlenu. Dla podniesienia stopnia bezpieczeństwa pracy w różnych punktach instalacji, a więc na separatorze, na cyklonie i na przewodach, montuje się klapy przeciwwybuchowe, których zadaniem jest osłabienie siły i lokalizacja ewentualnych eksplozji. Należy jeszcze pokrótce omówić budowę i zasadę działania ważnego elementu instalacji susząco-mielącej, a mianowicie separatora. Separatory, których zadaniem jest wydzielanie z mieliwa frakcji dostatecznie drobno zmielonej, jako gotowego produktu, budowane są na różnych zasadach działania. W sposób najbardziej ogólny wszystkie pracujące w przemyśle separatorów można podzielić na dwie zasadnicze grupy: separatory anechemiczne i separatory powietrzne. …read more

Architektura i nowoczesne budownictwo – Delwara Community Toilets / Vir.Mueller Architects

Wednesday, September 4th, 2019

Vir.Mueller Architects zaprojektował prototyp toalety społeczności w Rajasthan, wiejskiej części Indii.
Publiczne usługi sanitarne mają kluczowe znaczenie w Indiach, ale w kraju brakuje takich urządzeń.
Mając to na uwadze, Narodowa Fundacja Indii poprosiła architektów o stworzenie prototypu, z nadzieją, że model ten będzie mógł zostać rozprowadzony po okolicy, pomagając wszystkim rodzinom we wsi Delwara.
Vir.Mueller Architects zorganizował serię spotkań społecznościowych z mieszkańcami wioski Delwara w celu opracowania propozycji, która mogłaby być lokalnie zbudowana, nie emitować żadnych odpadów, a przede wszystkim zapobiegać zanieczyszczeniu wód gruntowych z istniejącej toalety z szamba na terenie wsi.
Ze względu na klimat w Indiach i ograniczone zasoby wody, architekci od razu pomyśleli o stworzeniu toalety z kompostem na sucho, gdzie mocz będzie kierowany do miejscowych sadzarek, a odpady stałe będą zbierane w zamkniętych beczkach, wysuszonych w gorącym słońcu i być posypane jako nawóz. …read more