Posts Tagged ‘okna połaciowe wymiary’

Temperatura krytyczna

Friday, November 16th, 2018

W paliwie, które leży pewien czas na zwale, występują zmiany fizykochemiczne, mogące spowodować stopniowy wzrost temperatury paliwa i jego samozapalenie. Temperatura krytyczna powodująca samozapalenie się węgla kamiennego wynosi około 60°. Aby na czas zapobiec niebezpieczeństwu pożaru na składzie węgla, należy stale kontrolować zwały, zwłaszcza w okresie pierwszych 6 tygodni składowania. Kontrola polega na mierzeniu temperatury węgla i obserwacji pryzm. Temperaturę mierzy się za pomocą termometrów maksymalnych, umieszczonych w żelaznych rurkach o zamkniętym, zaostrzonym końcu, wbitych w zwał węgla. …read more

równomierne i nieprzerwane zasilanie suszarni weglem

Friday, November 16th, 2018

Aby zapewnić równomierne i nieprzerwane zasilanie suszarni węglem, instaluje się nad nią zbiornik buforowy, mieszczący zapas wilgotnego węgla wystarczający na kilka godzin pracy suszami, a pod zbiornikiem ustawie się mechaniczny zasilacz talerzowy, skrzynkowy lub celkowy, z którego węgiel spada bezpośrednio przez rurę lub rynnę zasypową do bębna suszarni. Przy suszeniu drobnych sortymentów węgla, które właśnie przede wszystkim dostarczane są przez przemysł węglowy dla cementownictwa, należy dbać o to,szczególnie w suszarniach zgodnoprądowych, a szybkość przepływu spalin przez walczak nie przekraczała około 2 misek, gdyż przekroczenie tej granicy ,powoduje nadmiemy wzrost ilości unoszonego z suszarni pyłu węglowego. Dla odzyskania pyłu węglowego porwanego strumieniem gazów z walczaka suszarni instalacje suszące są z reguły wyposażane w urządzenia odpylające z filtrami workowymi lub elektrostatycznymi. Nie trzeba nadmieniać, że podstawowym warunkiem sprawnej i bezpiecznej pracy suszarni węgla jest wyposażenie całej instalacji suszącej w odpowiednią aparaturę pomiarowo-kontrolną, mierzącą i ewentualnie rejestrującą podstawowe parametry procesu suszenia. W nowoczesnych cementowniach aparatura pomiarowo-kontrolne jest zazwyczaj połączona z odpowiednią siecią urządzeń alarmowo-sygnalizacyjnych, które informują obsługę o nienormalnym lub niebezpiecznym stanie urządzenia (nadmiemy wzrost temperatury gazów spalinowych, temperatury wysuszonego węgla przy wylocie z suszarni temperatury węgla w zbiornikach buforowych itd. …read more

Suszarnia

Friday, November 16th, 2018

W niektórych cementowniach posiadających własne siłownie energetyczne lub centralne kotłownie c. o. stosuje się niekiedy zamiast suszarń obrotowych Ogrzewanych gazami spalinowymi s u s z a r n i e p ar o we, które są znacznie bezpieczniejsze w pracy. W ostatnich latach instaluje się również niekiedy w cementowniach bardzo proste w konstrukcji i bardzo sprawne pionowe suszarnie rurowe. Suszarnia taka składa się z jednej lub z paru pionowo ustawionych rur stalowych lub żeliwnych długości do 10 m i o średnicy około 300 –:- 350 mm. …read more

Wilgotny material zasypywany jest od góry przez otwór

Friday, November 16th, 2018

Wilgotny materiał zasypywany jest od góry przez otwór . W czasie pracy suszarni oba wały wirują z dużą szybkością i spadający na nie materiał podrzucany jest stale w górę. Na skutek skośnego ustawienia łopatek materiał za każdym podrzutem przesuwa się w kierunku wylotu, przez który wreszcie opuszcza suszarnię. Suszarnie typu Hazemag przy dużej nawet wydajności mają stosunkowo niewielkie wymiary, co jest niewątpliwą zaletą tych urządzeń. Jedyną słabą stroną tego agregatu jest szybkie zużywanie się łopatek, które ulegają w czasie pracy ścieraniu przez suszony materiał. …read more