Posts Tagged ‘meble pokojowe’

rozmieszczenie hydrantów

Friday, July 29th, 2016

Niekiedy zaopatrzenie w wodę jest połączone z nawodnieniem deszczownianym pastwiska, pod warunkiem przydatności dla zwierząt wody używanej do tych nawodnień. Wówczas rozmieszczenie hydrantów należy dostosowywać do umieszczonych na pastwisku koryt, których położenie jest uzależnione z kolei od podziału pastwiska na kwatery wypasowe, bądź też do tych koryt należy doprowadzić oddzielne odgałęzienia od sieci przewodów. Koryta mogą być zastąpione poidłami automatycznymi. Jesienią wodę z przewodów na- leży spuścić, aby mróz nie uszkodził urządzenia. W Niemczech Zachodnich upowszechniają się poidła pastwiskowe “Westfalia”, zaopatrzone w pompę przystosowaną do poruszania przez zwierzę korzystające z poidła. Zwierzę dość łatwo przyucza się do poruszania wahacza i woda napływa do miski poidła. Jedno poidło tego typu może zaopatrzyć w wodę znaczną liczbę bydła – do 30 szt. Woda może być czerpana ze studni abisyńskich lub kopanych, z głębokich rowów lub stawów czystą wodą. [podobne: meble rattanowe, meble pokojowe, Łóżka dla dzieci ]

WYPALANIE MIESZANINY SUROWCOWEJ NA KLINKIER

Tuesday, July 12th, 2016

. WYPALANIE MIESZANINY SUROWCOWEJ NA KLINKIER Teoretyczne podstawy techniki wypalania klinkieru. Tworzenie się klinkieru z mieszaniny surowcowej w czasie wypalania w piecu jest procesem bardzo złożonym, do dziś niezupełnie teoretycznie wyjaśnionym. W miarę wzrostu temperatury w piecu zachodzi w mieszaninie surowcowej, składającej się głównie z wapienie, glinokrzemianów i wody, szereg zmian natury fizycznej i fizykochemicznej. Mieszanina surowcowa, zetknąwszy się z gorącymi gazami i wejś do do pieca, ogrzewa się, a zawarta w niej woda higroskopijna paruje. Proces ten zachodzi w temperaturze 100-120°C. Gdy podczas dalszego ogrzewania temperatura materiału wzrośnie do 600°C, zawarte w mieszaninie glinokrzemiany rozkładają się na tlenki Si02, AhOa i Fe203, tracąc przy tym wodę krystalizacyjną. W temperaturze 600 -:– 650°C następuje dysocjacja węglanu magnezowego (MgC03), który w nie dużych ilościach zawsze znajduje się w mieszaninie surowcowej. W czasie dysocjacji węglan magnezowy rozkłada się na tlenek magnezowy (MgO) i dwutlenek węgla (C02). Reakcję tę można przedstawić wzorem MgC03 -+ MgO + CO2 Powstały tlenek magnezowy, jako ciało stałe, pozostaje w mieszarunie surowcowej. a dwutlenek węgla wraz z innymi gazami uchodzi z pieca. Dysocjacja węglanu magnezowego jest reakcją endotermiczną, to znaczy, że podczas jej przebiegu pochłaniane jest ciepło. Na rozkład 1 kg MgCO:l w temperaturze 650°C zużywa się ciepła w ilości 195 kcal. Gdy materiał przy dalszym ogrzewaniu osiągnie temperaturę około 900°C, rozpoczyna się szybki rozkład węglanu wapniowego wg wzoru caCoa -+ CaO + CO2 Reakcja ta jest również endotermiczna, Na rozkład 1 kg CaC03 w temperaturze 900° zużywa się 396 kcal. [patrz też: meble pokojowe, meble rattanowe, meble skandynawskie ]