Posts Tagged ‘meble do sypialni’

Temperatura krytyczna

Wednesday, February 21st, 2018

W paliwie, które leży pewien czas na zwale, występują zmiany fizykochemiczne, mogące spowodować stopniowy wzrost temperatury paliwa i jego samozapalenie. Temperatura krytyczna powodująca samozapalenie się węgla kamiennego wynosi około 60°. Aby na czas zapobiec niebezpieczeństwu pożaru na składzie węgla, należy stale kontrolować zwały, zwłaszcza w okresie pierwszych 6 tygodni składowania. Kontrola polega na mierzeniu temperatury węgla i obserwacji pryzm. Temperaturę mierzy się za pomocą termometrów maksymalnych, umieszczonych w żelaznych rurkach o zamkniętym, zaostrzonym końcu, wbitych w zwał węgla. Prostszym sposobem jest mierzenie temperatury przez dotyk prętów żelaznych, wbitych w węgiel, które się zagrzewają, gdy temperatura węgle wewnątrz pryzmy wzrasta. Obserwacja polega na śledzeniu łatwo dostrzegalnych objawów, wskazujących miejsca zagrożone pożarem. Do takich objawów należą m. in. : nierównomierne na pryzmach topnienie, śniegu w zimie i nierównomierne wysychanie wody deszczowej w lecie, wydzielanie się gazów o charakterystycznej woni i w groźnych już przypadkach – dymienie. Gaszenie palącego się na składzie węgla polega na obfitym zlewaniu wodą lub (lepiej) mlekiem wapiennym. Należy przy tym pamiętać, że zbyt mała ilość wody nie tylko nie gras,i pożaru; lecz odwrotnie, może go nawet podsycić i spowodować groźne wybuchy ognia. [więcej w: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]

równomierne i nieprzerwane zasilanie suszarni weglem

Wednesday, February 21st, 2018

Aby zapewnić równomierne i nieprzerwane zasilanie suszarni węglem, instaluje się nad nią zbiornik buforowy, mieszczący zapas wilgotnego węgla wystarczający na kilka godzin pracy suszami, a pod zbiornikiem ustawie się mechaniczny zasilacz talerzowy, skrzynkowy lub celkowy, z którego węgiel spada bezpośrednio przez rurę lub rynnę zasypową do bębna suszarni. Przy suszeniu drobnych sortymentów węgla, które właśnie przede wszystkim dostarczane są przez przemysł węglowy dla cementownictwa, należy dbać o to,szczególnie w suszarniach zgodnoprądowych, a szybkość przepływu spalin przez walczak nie przekraczała około 2 misek, gdyż przekroczenie tej granicy ,powoduje nadmiemy wzrost ilości unoszonego z suszarni pyłu węglowego. Dla odzyskania pyłu węglowego porwanego strumieniem gazów z walczaka suszarni instalacje suszące są z reguły wyposażane w urządzenia odpylające z filtrami workowymi lub elektrostatycznymi. Nie trzeba nadmieniać, że podstawowym warunkiem sprawnej i bezpiecznej pracy suszarni węgla jest wyposażenie całej instalacji suszącej w odpowiednią aparaturę pomiarowo-kontrolną, mierzącą i ewentualnie rejestrującą podstawowe parametry procesu suszenia. W nowoczesnych cementowniach aparatura pomiarowo-kontrolne jest zazwyczaj połączona z odpowiednią siecią urządzeń alarmowo-sygnalizacyjnych, które informują obsługę o nienormalnym lub niebezpiecznym stanie urządzenia (nadmiemy wzrost temperatury gazów spalinowych, temperatury wysuszonego węgla przy wylocie z suszarni temperatury węgla w zbiornikach buforowych itd. ], W najnowocześniejszych cementowniach proces suszenia węgla jest zazwyczaj częściowo lub całkowicie zautomatyzowany. [przypisy: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]