Posts Tagged ‘meble biurowe warszawa’

Przewody w sieciach parowych

Sunday, February 25th, 2018

Przewody w sieciach parowych narażone są na zwiększoną korozję w okresie wyłączenia sieci, a zatem nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu ciepła w lecie nie: robi się raczej przerwy i sieci czynne są przez cały rok. Koszty sieci wynosiły przed wojną 30000 -;- 40000 RM na 106 kcal/h wydajności przyłączeń. Ze względu na stale wzrastające płace i ceny materiałów nie można jeszcze podać średnich wartości w dzisiejszych stosunkach. Przy starannym planowaniu trzeba koniecznie robić dokładne zestawienie kosztów dla każdego rodzaju sieci. Możliwą do osiągnięcia cenę sprzedaży w ogrzewaniach budynków można powierzchownie oszacować prostym rachunkiem porównawczym. Przyjmując następujące określenia P cena opalu w samodzielnej kotłowni grzejnej, DM/t W u dolna wartość opałowa, kcal/kG 17k średnia roczna sprawność kotłów, otrzymuje się koszt 106 kcal na kotle Porównując otrzymywanie ciepła we własnych urządzeniach z doprowadzeniem zc1alaczynnym trzeba uwzględnić, że urządzenia zdalaczynne umożliwiają poczynienie pewnych oszczędności ciepła grzejnego wskutek prostego włączania i wyłączania odbioru ciepła i lepszej zdolności regulacyjnej. Dodatkowe wydatki użytkowania i utrzymania własnej kotłowni wynoszą ok. 10 -;- 20% kosztu opału. Dążąc do całkowitego wyrównania kosztów można w danym przypadku podwyższyć taryfę publicznego ogrze- wania zdalaczynnego o tę wartość, [hasła pokrewne: meble biurowe Kraków, meble biurowe warszawa, Meble do biura ]

EKSPLOATACJA I WARUNKI EKONOMICZNE

Saturday, February 24th, 2018

Sieci cieplne miejskie nie mają monopolu dostarczania energii, który istnieje przy zaopatrzeniu w gaz i energię elektryczną. Odbiorcom wolno pokrywać swe zapotrzebowanie ciepła z własnej kotłowni. Nie można wtedy ustalać taryfy cieplnej publicznego ogrzewania wg kosztów własnych zakładu. Taryfa wynika z konkurencji z prywatnym wytwórcą ciepła. Oznacza to przy planowaniu nowych i przedłużaniu starych sieci cieplnych miejskich konieczność jak najstaranniejszego obliczania rentowności i ograniczenia się do dzielnic miasta najkorzystniejszych pod względem zaopatrzenia. Przed wojną gęstość cieplną zaopatrywanej dzielnicy oceniano na 40 -7- 50 Gcal/hkm jako dolną granicę opłacalności ogrzewania zdalaczynnego. Według rozważań ze s. 326 wielkością miarodajną jest często gęstość liniowa. W statystykach ciepłowni łączy się tę wartość z czasem użytkowania uzyskując jednostkową ilość dostarczanego ciepła na 1 m sieci przewodów. Jako wartość graniczną, której o ile możności nie na- leży przekraczać w dół, uważa się jednostkową roczną ilość dostarczonego ciepła w granicach 6 – 8 Gcal/m. Chodzi tu oczywiście jedynie o wartości wyjściowe, od których mogą istnieć odchylenia w indywidualnych przypadkach. Zakłady przemysłowe i większe warsztaty rzemieślnicze można dołączać do miejskiej sieci cieplnej jedynie wtedy, gdy taryfa za ciepło jest wyjątkowo niska. W tych bowiem przypadkach koszty własne wytwarzania ciepła grzejnego są zbliżone do kosztów ciepłowni. Opłacalne są zatem jedynie krótkie i silnie obciążone przewody. Okoliczności do połączenia użytkowników ciepła są korzystniejsze wtedy, gdy zakład przystępuje do budowy lub rozbudowy własnej kotłowni. Pobieranie ciepła z sieci zdalaczynnej może przynieść znaczne oszczędności kapitału inwestycyjnego. W obecnych niemieckich sieciach miejskich z sumy całkowitych kosztów własnych przypadają na: wytwarzanie ciepła: 70%, stąd 3/4 wydatków na opał, rozprowadzenie ciepła 30%, stąd 2/3 oprocentowanie kapitału. W wydatkach na opał zawarto także straty cieplne sieci. Ekonomiczne ciepłownictwo wymaga przede wszystkim: – niskich kosztów wytwarzania ciepła, – małych strat cieplnych, – niekosztownych urządzeń rozprowadzających o wysokim stopniu wy korzystania. [więcej w: meble biurowe Kraków, meble biurowe warszawa, Meble do biura]