Obserwujac próbke w czasie ogrzewania mozna ustalic moment spiekania sie mieszaniny

Mikroskop ustawia się wzdłuż wspólnej poziomej osi z piecykiem wyposażonym w grzewczą spiralę platynową. W piecyku umieszcza się badaną próbkę mieszaniny surowcowej. Obserwując próbkę w czasie ogrzewania można ustalić moment spiekania się mieszaniny, ponieważ wtedy następuje wyraźny skurcz próbki na skutek powstania fazy ciekłej. Jeżeli do piecyka wprowadza się termoparę, to można również określić dokładnie temperaturę, w której zachodzi spiekanie. Według ; prof. Jumga przebieg powstawania materiałów klinkieru można podzielić na trzy stadia. Podczas pierwszego stadium materiał ogrzewa się do, temperatury 1 OOO°C i wtedy cała ilość zawartego w nim tlenku glinowego reaguje z wapnem, tworząc glinian jedno-wapniowy (CaO A1203). Równocześnie w tej samej temperaturze krzemionka łączy się z wapnem, w wyniku czego powstaje krzemian dwuwapniowy (2CaO Si02). Reakcja, ta zachodzi bardzo powoli, ilość więc powstającego w tym stadium krzemianu dwuwapniowego jest bardzo mała. W drugim stadium przy ogrzaniu materiału do l 200°C zachodzi nasycenie wapnem powstałego w pierwszym stadium glinianu jednowapniowego na glinian trójwapniowy (3CaO• Ah03). Równocześnie na skutek reakcji wapna z tlenkiem żelazowym powstaje żelazian dwu- wapniowy (2CdO• Fe203). Poza tym tworzy się również związek bardziej złożony: żelaziano-glinian czterowapniowy (4CaO• Ah03 203). Rozpoczęta w pierwszym stadium reakcja tworzenia się krzemianu dwuwapniowego (2CaO• Si02) dobiega końca. Wszystkie wyżej wymienione reakcje chemiczne w temperaturze niższej niż 1 300°C przebierają w stanie stałym, przy czym po zakończeniu drugiego stadium materiał zawiera jeszcze nadmiar nie związanego wapna. [patrz też: zanim zasnę cda, olx zwoleń, mapa ewidencyjna gruntów]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: mapa ewidencyjna gruntów olx zwoleń zanim zasnę cda